ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Az Általános Szerződési Feltételek a Elektro Uno Bt.. (Székhelye: 7633 Pécs, Szigeti tanya 23, cégjegyzék száma: 02-06-063863, a továbbiakban Elektro uno Bt.), mint nagy és kiskereskedelemmel foglalkozó gazdasági társaság és a Vásárló közötti valamennyi üzleti-kereskedelmi kapcsolatra - külön kikötés nélkül is - kötelezően kiterjednek. A szerződés nyelve magyar.

 

A Elektro Uno Bt. fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Elektro Uno Bt. rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a jelen ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

 

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Komprádor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.elektrouno.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.elektrouno.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.elektrouno.hu weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az Elektro Uno Bt. Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

Jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK körében nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, illetve a Elektro Uno Bt. és a Vásárló által létesített jogviszonyra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak azzal, hogy jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vásárló részéről való elfogadásával a Vásárló és a Elektro Uno Bt. esetleges jogvitáik esetére - a pertárgy értékének függvényében - a Pécsi Járásbíróság, illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

A Elektro Uno Bt. és a Vásárló minden olyan tényről és körülményről, illetve azok változásáról, amelyek egymással létesített üzleti kapcsolatukat érintik - ide értve különösen a Elektro Uno Bt., illetve a Vásárló adatait (székhely, képviselő, cégnév, elérhetőségek) - haladéktalanul tájékoztatják egymást.

 

Az együttműködési kötelezettségét nem megfelelően teljesítő, vagy azt elmulasztó felet az ebből eredő károkért felelősség terheli. A Elektro Uno Bt. kizárja felelősségét a Vásárló e kötelezettségének elmulasztásából eredő, az Ügyfelet, vagy harmadik személyeket ért károk tekintetében.

 

 

 1. Regisztráció

 

A Elektro Uno Bt. a kereskedelmi tevékenységét megrendelések alapján teljesíti. A Vásárló az első megrendelés benyújtását megelőzően, regisztráció keretében köteles megadni a Elektro Uno Bt.-nek az alábbi adatokat:

 

A Vásárló pontos neve, székhelye, levelezési címe, e-mail címe, cég esetén adószáma és telefonszáma.

Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

A megrendelés elektronikus úton benyújtható, amennyiben a Vásárló már az elektronikus kereskedelmi rendszerben is regisztrálta magát.

 

A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Elektro Uno Bt. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

 

A felek között a szerződés a megrendelés visszaigazolását követő 2. óra leteltével jön létre. A munkaszüneti napokon (hétvégéken) és a nyitvatartási időn kívül leadott rendelések esetében ez az első munkanapon reggel 8:00 órától számolandó.

 

 

 1. Regisztráció törlése

 

1.) Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

2.) A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

3.) Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

 

III. A Szerződési Feltételek alapfogalmai

 

 1. Szolgáltató adatai

 

 • Neve: Elektro Uno Bt.
 • Székhelye: 7633 Pécs, Szigeti tanya 23.
 • Adószám: 20080413-2-02
 • Cégbíróság: Baranya Megyei Cégbíróság
 • Cégjegyzékszáma: 02-06-063863
 • Számlaszám: 50800104-11010292
 • Telefonszám: +3672513960
 • Internet cím: www.elektrouno.hu
 • e-mail: info@elektrouno.hu

 

 1. A Vásárló

 

Aki a Webshop Szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webshop internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

 

 1. A Szállító

 

A Elektro Uno Bt. által megbízott szállítmányozó cég (futárszolgálat).

 

 

IV. Webshop Szerződési Feltételek célja

 

 1. Webshop Szerződési Feltételek közzététele

 

A Webshop Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a Webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz az árut megrendeli/megvásárolja.

 

 1. A Webshop Szerződési Feltételek hatálya

 

A Elektro Uno Bt. fenntartja a jogot, hogy a Webshop Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthassa. A Webshop Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webshop Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webshop-szolgáltató a Webshop-szolgáltatást biztosítja.

 

V. Megrendelés feladása, módosítása, visszavonása

 

1.) Amennyiben a Elektro Uno Bt. a Vásárló már leadott megrendelését nem vagy nem a kért megrendelés szerint tudja teljesíteni, úgy a Elektro Uno Bt. köteles az eltérésről a Vásárlót írásban vagy szóban értesíteni. Amennyiben a Vásárló a Elektro Uno Bt. eltérésről szóló értesítésére nem reagál, akkor a Kereskedő jogosult a megrendelést a Vásárló egyértelmű visszajelzéséig, az értesítést követő maximum 2 munkanapig visszatartani. A Elektro Uno Bt. a Vásárló írásbeli visszajelzése szerint köteles teljesíteni a megrendelést, melyet a Vásárló köteles elfogadni és a fizetési kötelezettségét teljesíteni, függetlenül attól, hogy eredetileg milyen tartalmú megrendelést adott le.

 

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést elutasítsa, vagy az abban szereplő Termékek mennyiségétől – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót e-mailen értesíti. Ilyen esetben az Eladó a Vásárló által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti.

 

2.) A webshop kereskedelmi rendszerben rögzített, de le nem zárt rendeléseket 2 óra után a rendszer automatikusan érvényteleníti/törli.

 

3.) A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a Webshop Kapcsolat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen, illetve telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a postázás, illetve a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges. A Vásárlót terhelik a megrendelés utólagos módosításának/visszavonásának többletköltségei. A többletköltségeket a Elektro Uno Bt. írásos dokumentumai (pl. számla) alapján kell a Vásárlónak, a Elektro Uno Bt. részére megtéríteni.

 

4.) A Elektro Uno Bt. a Vásárló által megrendelt/megvásárolt árucikket a Vásárlónak vagy a Vásárló képviseletében eljárni jogosult személynek adja ki. A Vásárló képviseletében eljárni jogosult személynek minősül a cégnyilvántartás hatályos adatai szerint eljárni jogosult képviselő, a képviselő által a tárgyban írásban meghatalmazott személy.

 

5.) A Elektro Uno Bt. teljes körűen kizárja felelősségét az olyan igények, kárkövetelések, jogviták tekintetében, amelyek olyan ténybeli alapon jönnek létre, hogy a Vásárló részéről megadott titkos jelszó - vagy a Vásárló által már megváltoztatott jelszó - illetéktelen személyek részére a Elektro Uno Bt.-n kívülálló bármely okból hozzáférhetővé vált.

 

6.) Felek rögzítik, hogy a teljesítéssel kapcsolatos kárveszély az áru átadásával száll át a Vásárlóra.

 

7.) A folyamatos áremelkedések miatt a Elektro Uno Bt. nem készletről foglalt termékeinél nem minden esetben tudja biztosítani a feltüntetett árakat, az ebből adódó kellemetlenségekért a felelősséget nem vállalja.

 

VI. Fizetési kötelezettségek teljesítésére vonatkozó rendelkezések.

 

1.) A Vásárló a vásárolt áruk ellenértékét előreutalással a Elektro Uno Bt. számlaszámára (10102440-08461108-00000002), a Szállítónál az áruk átvételénél, vagy a személyes átvétel során készpénzben teljesíti. A teljesítéssel egy időben a Elektro Uno Bt. a megfelelő számlát a Vásárló rendelkezésére bocsátja.

 

2.) Átutalásos/halasztott fizetési módra kizárólag külön megegyezéssel válik jogosulttá a Vásárló. Az erre vonatkozó igényt, kérelmet a Elektro Uno Bt. vezetősége felé írásban vagy szóban kell jelezni.

 

3.) Az utánvéttel kiszállított áru ellenértékének rendezése, illetve a rendezés elmaradása tekintetében az igénybe vett szállító cég nyilatkozata tekintendő hitelesnek és irányadónak.

 

4.) Amennyiben a szállító cég az utánvét összegét valamilyen okból kifolyólag nem szedte be, a Vásárló köteles 1 napon belül írásban értesíteni a Elektro Uno Bt.-t, és haladéktalanul átutalni a számla végösszegét.

 

5.) Bruttó 125.000 Ft-ot meghaladó rendelés esetén a rendelési végösszeget előre utalással kérjük teljesíteni vagy a végösszeg 50%-át előlegként kérjük befizetni a 10300002-10674764-49020015 számú bankszámlaszámra, a rendelés feldolgozását csak így tudjuk megkezdeni.

 

6.) Amennyiben a Vásárló a Elektro Uno Bt. külön engedélye alapján jogosulttá válik átutalásos rendszerben történő fizetési mód igénylésére, úgy a Vásárló az átutalásos számla rendelkezései szerint köteles teljesíteni fizetési kötelezettségét. Ezen esetben Kereskedő a számláját az áruval együtt adja át vagy postai úton küldi meg a Vásárlónak.

 

7.) A Vásárló a számla tartalmával kapcsolatban kizárólag a számla átvételét követő 3 munkanapon belül jelenthet be kifogást. A kifogás bejelentésére szóban és írásban (postai út, fax, e-mail) kerülhet sor. A kifogásának pontosan tartalmaznia kell, hogy a számla melyik részével, milyen adatával kapcsolatban és milyen tartalmú kifogást jelent be a Vásárló, nem elégséges csak a számla sorszámára hivatkozni. A kifogás bejelentése nem mentesíti a Vásárlót a teljesítés azon része alól, mellyel szemben nem jelentett be kifogást. A kifogásra 3 napon belül a Elektro Uno Bt. írásban (postai út, fax, e-mail) köteles választ adni, vagy annak elfogadása esetén jóváíró számlát küldeni. Amennyiben a Vásárló a válaszra 3 napon belül szóban vagy írásban (postai út, fax, e-mail) nem válaszol, úgy a felek a Elektro Uno Bt. válaszát elfogadottnak tekintik, azzal kapcsolatban újabb kifogás benyújtásának már nincs helye.

 

8.) Felek kikötik, hogy a Vásárló kizárólagosan a számla tényleges kifizetésével szerzi meg a megrendelt áruk feletti tulajdonjogot. Azon áruk tekintetében melyek ellenértékét még nem fizette meg a Vásárló csak akkor tehet harmadik személyek irányában kötelezettségvállalást, (értékesítheti tovább az árut) ha a Elektro Uno Bt. ehhez külön hozzájárult.

 

9.) A Vásárló a részére leszállított áru mennyiségét és minőségét köteles haladéktalanul ellenőrizni. A termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Amennyiben a Vásárló a megrendelt áru átvételét követő tizennégy munkanapon belül nem él - a fentiek szerint, írásban - minőségi kifogással a leszállított áruval kapcsolatban, úgy az áru mennyiségét és minőségét visszavonhatatlanul hiánytalannak, illetve kifogástalannak ismeri el.

 

VII. Szállítási módok

 

1.) Az Eladó a szállítást kizárólag magyarországi címre vállalja.

 

2.) Kiszállítás előreutalással: A Vásárló a Szolgáltató számlaszámára előzetesen utalja át az összeget, mely együttesen tartalmazza az áru(k) ellenértékét és a szállítási - kezelési költséget. A szállítás díja a Szállító aktuális árszabása alapján kerül megállapításra.

 

A következő szállítási és kezelési költségekkel kell számolni:

  0,01 - 10 kg 1.390 Ft.-

10,01 - 20 kg 1.590 Ft.-

20,01 - 30 kg 2.290 Ft.-

30,01 - 40 kg 2.590 Ft.-

40,01 - 50 kg 3.090 Ft.-

50,01 – 60 kg 3.590 Ft.-

60,01 – 70 kg 3.890 Ft.-

70,01 – 80 kg 4.390 Ft.-

80,01 – 90 kg 4.990 Ft.-

90,01 – 100 kg 5.790 Ft.-

100,01 – 150 kg 6.790 Ft.-

150,01 – 200 kg 7.890 Ft.-

200,01 – 250 kg 8.790 Ft.-

50,01 - 600 kg 12.000 Ft.- raklapos termékek esetén

 

Bruttó 125.000 Ft.- feletti vásárlás esetén amennyiben a csomag súlya nem haladja meg a 40 kg-ot a szállítási költség díjtalan.

 

A szállítási és kezelési költséget a vásárlás befejezése előtt Webshopunk kijelzi a Vásárló számára, továbbá a Letöltések és a GY.I.K. menüpontban is elérhetővé tettük.

 

3.) Kiszállítás utánvéttel: Az összeget a Vásárló az átadó szolgálat munkatársának fizeti, mely együttesen tartalmazza az áru(k) ellenértékét és a szállítási - kezelési költséget. Amennyiben Ön az utánvétes fizetést választja, többletköltségként 290. Ft.- utánvétdíjjal kell számolnia. A szállítási díjat a vásárlás befejezése előtt Webshopunk kijelzi a Vásárló számára.

A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a Vásárlóra terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak.

Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem az Eladó, sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén.

 

4.) A Termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt Termékek kézbesítésekor a futár jelenlétében történik a Vásárló által. Ennek keretében a Vásárló a csomag kibontásával egyidejűleg a futár jelenlétében köteles meggyőződni a Termék észlelhető hibáiról. Amennyiben a Vásárló a csomag kibontásakor észleli, hogy a Termék sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, köteles a futárral jegyzőkönyvet kitöltetni.

 

5.) Személyes átvétel: Az összeget a Vásárló a Szolgáltató munkatársának személyesen fizeti ki, mely tartalmazza az áru(k) ellenértékét. Személyes átvételre a Elektro Uno Bt. telephelyén (7630 Pécs, Mohácsi út 61.) van lehetőség. Amennyiben a vásárolt áru(k) nincs raktáron, úgy a személyes átvétel idejéről a Szolgáltató e-mailben értesíti a Vásárlót. A megrendelt áru személyes átvételére a visszaigazoló e-mail kiküldése után 10 munkanapon belül van lehetőség.

 

6.) Az árut a megrendelést követő 1-7 munkanapon belül a Elektro Uno Bt. futárszolgálattal teljesíti. Amennyiben nem tudja a megadott határidőn belül teljesíteni a szállítást, úgy a vásárlót erről haladéktalanul értesíti.

 

7.) Az Eladó nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered. Az Eladó nem felel a Termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik.

 

Kérjük, átvételkor a futár jelenlétében minden esetben ellenőrizze a termék sérülésmentességét. Amennyiben a csomag kibontásakor észreveszi, hogy a termék sérült, kérje jegyzőkönyv felvételét. Az ezekből eredő károkért a Elektro Uno Bt. a felelősséget nem vállalja.

 

 

VIII. Számlázás

 

A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termékek vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. Az Eladó – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő Termékekről. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására

 

IX. Elállás, termékek/szolgáltatások, amelyekre nem biztosított az elállás joga

 

1.) A Vásárló az áru átvételétől számított tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet 20.§ szerint. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az árut és tartozékait sérülésmentesen és hiánytalanul kell a Vásárlónak a Elektro Uno Bt. részére visszajuttatni. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a vásárló viseli. Az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítése a Vásárló kötelessége.

 

2.) Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Az ehhez szükséges formanyomtatvány letölthető honlapunkon.

 

3.) Amennyiben a Vásárló élni kíván az elállási jogával, a Elektro Uno Bt. a vételárat az áru visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül – kizárólag átutalás formájában - visszatéríti a vásárló számára. A visszatérítésre csak a termék hiánytalan (összes tartozék, garancialevél) visszajuttatását követően válik jogosulttá a Vásárló.

 

4.) A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 

5.) Az elállási jog nem illeti meg a Vásárlót abban az esetben, ha teljesen egyedi, a Vásárló külön kérésére készített terméket rendel.

 

6.) A Szerződéstől való elállás joga, illetve a termék-visszaküldés nem gyakorolható az alábbi esetekben:

 

6.1) olyan Termék/Szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható ingadozásától függ;

 

6.2) olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;

 

6.3) olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Termékkel;

 

X. Garancia és szavatosság

 

1.) A Elektro Uno Bt. az általa értékesített árukat minden esetben – a gyártó illetve az első forgalomba hozó által biztosított – a hazai szabványoknak és kereskedelmi előírásoknak megfelelő minőségben szállítja. De mivel semmilyen joggal, felhatalmazással és technikai feltétellel nem rendelkezik, hogy minden egyes termék minőségét megvizsgálja, ezért áthárít minden olyan felelősséget, ami esetlegesen az általa forgalmazott termékekkel kapcsolatos károkból fakad, különösen abban az esetben, ha termék rendelkezik a gyártó minőségi, ill. megfelelőségi nyilatkozatával.

 

2.) Az érintett termékekre, jótállás esetében a Ptk. és a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet az irányadó.

 

3.) A Vásárló e tárgykörben igényét csak a Elektro Uno Bt. Üzletében jelentheti be. Készülékek esetében, a gyártó által a garancia/jótállási jegyen feltüntetett szakszervizekben lehet a készüléket javíttatni.

 

4.) Az igény bejelentéshez a Vásárló köteles bemutatni az eredeti számlát, vagy nyugtát, a garancia/jótállási jegyet (amennyiben az járt az áruhoz), valamint a szavatossági/garanciális problémával érintett árut. A bejelentés költségei - ideértve az áru visszaszállításának költségeit - vonatkozó, külön megállapodás hiányában a Vásárlót terhelik.

 

5.) Amennyiben a bevizsgáló szakszerviz állásfoglalása szerint a Vásárló a részére értékesített termékkel kapcsolatban alaptalanul élt reklamációval, a termék bevizsgálásának költségei a Vásárlót terhelik, és a Elektro Uno Bt. a bevizsgálás költségeit haladéktalanul továbbszámlázza a Vásárló felé. Amennyiben a kifogás alapos, a javítás, ill. kártalanítás a garancia, vagy jótállási jegyben foglaltak szerint történik, minden más esetben a vonatkozó törvényekben meghatározott módon történik.

 

6.) A Vásárló az 5. pont szerinti megalapozatlan reklamáció esetén - a bevizsgálás költségein felül - haladéktalanul köteles megtéríteni a Elektro Uno Bt. részére a termék kicserélésével kapcsolatosan felmerült összes költséget, ide értve azt is, hogy amennyiben a bevizsgálásra visszaadott termék eredeti áron nem értékesíthető újra, a különbözetet a Vásárló köteles megtéríteni a Elektro Uno Bt. részére.

 

XI. Kötelezettségek megszegésének jogkövetkezményei

 

1.) A Vásárló fizetési késedelme esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles a vonatkozó számlán feltüntetett fizetési határidőt követő naptól. A számla kiegyenlítésének a napja a számla ellenértékének a Elektro Uno Bt. bankszámláján való jóváírásának napja.

 

2.) Amennyiben a Vásárló az átutalásos fizetési számla kapcsán fennálló fizetési kötelezettségét, nem teljesíti határidőre, maradéktalanul, úgy a Elektro Uno Bt. az Vásárló részére addig biztosított fizetési kedvezményét jogosult egyoldalúan, azonnali hatállyal megvonni. Erről az Ügyfelet írásban (e-mail, levél, fax) értesíti 5 munkanapon belül a Elektro Uno Bt. Fizetési késedelem és hitelkeret túllépés esetében a Vásárló egyéb írásbeli megegyezés hiányában, kizárólag készpénzes vásárlásra jogosult.

 

3.) Amennyiben a Elektro Uno Bt. a Vásárló tartozásainak behajtása érdekében harmadik fél (ügyvéd, követelések behajtásával, kétes kintlévőségek kezelésével foglalkozó gazdasági társaság) közreműködését veszi igénybe, ennek költségei a Vásárlót terhelik.

 

XII. Az online értékesítésre vonatkozó speciális rendelkezések

 

1.) A Weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. Az Elektro Uno Bt. fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével a Elektro Uno Bt.-nek kárt okozhat. Ezen esetben az Ügyfél/Vásárló a Elektro Uno Bt.-hez fordulhat, ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap.

 

2.) Az Ügyfél a Termék forgalmazójával kapcsolatba léphet a terméklapon a „Kapcsolat” menüpontban feltüntetett elérhetőségeken. A Termék forgalmazója az általa kapcsolatfelvétel céljára megadott információk valósságáért és helyességéért felel.

 

XIII. Adatkezelés

 

1.) A webáruház használata során a Elektro Uno Bt. részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a megrendelés kézbesítését végző futárszolgálat.

 

2.) Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a komprador@komprador.hu e-mail címen.

 

3.) A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók

 

4.) A Vásárló az első megrendelés megadása előtt köteles megismerni, és elfogadni jelen Általános Szerződés Feltételek tartalmát. A megrendelés megadása a jelen Általános Szerződés Feltétel megismerésének, és a benne foglalt rendelkezések elfogadásának minősül.

 

XIV. Egyéb rendelkezések

 

1.)A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

2.) A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége

 

3.) A Vásárló jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Elektro Uno Bt. a jogszabályi előírások alapján, kizárólag kereskedelmi tevékenysége teljesítése során kezelje, rögzítse. A Elektro Uno Bt. gondoskodik a Vásárló személyes adatainak védelméről az 1992 évi LIII törvény előírásai alapján.

 

4.) A Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy részére a Elektro Uno Bt. akár írásban, akár elektronikus úton híranyagokat továbbítson a közöttük fennálló kereskedelmi kapcsolat alapján.

5.) A Elektro Uno Bt. által híranyagként megküldött ajánlatok csak tájékoztató jellegűek, azok közvetlen szerződéses ajánlatnak nem minősülnek.

 

6.) A jelen Általános Szerződési Feltételek minden, a Elektro Uno Bt.-vel létesített szerződés kapcsolat elválaszthatatlan részét képezik.

 

7.) A Elektro Uno Bt. által a webshopban megjelenített termék képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

 

8.) Áraink forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

9.) Az Eladó nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered. Az Eladó nem felel a Termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik

 

XV. Tárhelyszolgáltató

 

UPC Magyarország Telekommunikációs Kft.

Székhely: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36.

Telefonszám: 1221

 

XVI. Copyright nyilatkozat

 

A weboldal teljes tartalma a Elektro Uno Bt. tulajdona.

Az oldalainkon található anyag (tartalom) semmilyen módon nem másolható, reprodukálható és tovább nem adható. Semmilyen formában fel nem használható, a Elektro Uno Bt. előzetes, írásos engedélye nélkül.

 

A Elektro Uno Bt. semmilyen felelősséget nem vállal, az általa közzétett információk helyességéért.

 

Pécs, 2018. Május 09.

 

Elektro Uno Bt.

7633 Pécs, Szigeti tanya 23.

 
A kosár tartalma:
0  tétel
Nettó  0 HUF

Legrand

Massive

Prodax

Obo-Bettermann

Siemens

Schreder
 Kérem várjon, dolgozom...